[RB@Blog_Title]

« سرمایه ی خوبان »

باادب باش که تکلیف جوانان ادب است

         فرق  مابین بنی آدم وحیوان  ادب  است

راحت روح زنان،زینت مردان ادب است

         باادب باش که سرمایه ی خوبان ادب است

آیه آیه همه جا سوره ی  قرآن ادب است

         باادب باش که اندرهمه جا یابی راه 

در قیامت نشود روی سفید تو سیاه

         همچویوسف به سرتخت برآیی ازچاه

ادامه مطلب